Công thức tính nồng độ mol, nồng độ phần trăm dung dịch

Để giải được các bài tập liên quan đến số mol, nồng độ mol, nồng độ % dung dịch hay thể tích …các bạn cần phải học thuộc công thức tính để có thể áp dụng vào giải bài tập. Ở bài viết này hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn công thức tính nóng độ molcông thức tính phần trăm dung dịch chính xác nhất bạn cùng học thuộc nhé.

cong thuc tinh nong do mol

Công thức tính nồng độ mol

=> Cách tính nồng độ mol CM bằng số mol chất chia cho thể tích dung dịch, từ đó công thức như sau : CM = n/V

Trong đó :

 • CM  là nồng độ mol dung dịch được tính bằng mol/lit
 • n là nồng độ mol dung dịch được tính bằng mol
 • V là thể tích dung dịch được tính bằng lít

Công thức 2 : Nồng độ mol CM bằng nồng độ phần trăm C% nhân với 10 lần khối lượng riêng của dung dịch ( 10.D ) chia cho khối Lượng mol ( M ) , công thức tính như sau : CM=C%. 10.D/M

Trong đó

 • CM Nồng độ mol/lit
 •  C% Nồng độ phần trăm
 •  D Khối lượng riêng của dung dịch
 • M  Khối lượng mol

Bài tập ví dụ tính nồng độ mol

Ví dụ 1: Tính nồng độ mol của dung dịch khi 0,5 lit dung dịch CuSO4 chứa 100 gam CuSO4

Hướng dẫn giải:

=> Áp dụng công thức tính số mol n = m : M ( Nếu các bạn không biết có thể tham khảo các công thức tính số mol để biết thêm thông tin )

+ Số mol của CuSO4 = 100 : 160 = 0,625 mol

=> Ta áp dụng công thức tính nồng độ mol CM = n/V khi biết được số mol là 0,625 mol và thể tích là 0,5 lit

+ Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 = 0,625 : 0,5 = 1,25M

Ví dụ 2: Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 4M vào 4 lít dung dịch H2SO4 0,25M. Nồng độ mol của dung dịch mới là

Hướng dẫn giải:

Số mol H2SO4 2 lít dung dịch H2SO4 4M là

0,2 : 4 = 0,8 mol

Số mol H2SO4 4 lít dung dịch H2SO4 0,25M là

4 : 0,25 = 1 mol

Thể tích sau khi trộn dung dịch là: 4 + 0,2 = 4,2 lít

Nồng độ mol của dung dịch mới là: ( 0,8 + 1) : 4,2 = 0,43M

Công thức tính nồng độ phần trăm dung dịch

=> Cách tính nồng độ phần trăm dung dịch C% bằng khối lượng dung dịch mdd chia cho khối lượng chất tan mct  và nhân với 100% công thức tính như sau : C%=mct.100%/mdd

Trong đó

 • mdd Khối lượng dung dịch
 • mct Khối lượng chất tan

   

 • C% Nồng độ phần trăm

Công thứ 2 : Nồng độ phần trăm C% bằng nồng độ mol nhân với khối lượng mol chất trên 10 lần khối lượng riêng của dung dịch,

=> Công thức tính như sau : C%=CM.M/10D

Trong đó

 • C% Nồng độ phần trăm

   

 • CM Nồng độ mol/lit

   

 • M Khối lượng mol chất

   

 • D Khối lượng riêng của dung dịch

Bài tập ví dụ tính nồng độ phần trăm dung dịch

Ví dụ 3: Hòa tan 15 gam muối vào 50 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được:

Hướng dẫn giải:

Ta có: mdd = mdm + mct = 50 + 15 = 65 gam

Áp dụng công thức:

vi du 3

Ví dụ 4: Trộn 50 gam dung dịch muối ăn có nồng độ 20% với 50 gam dung dịch muối ăn 10%. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được ?

Hướng dẫn giải:

vi du 4

=> Bên trên là toàn cộ cách tính nồng độ mol và nồng độ phần trăm dung dịch các bạn cần học thuộc để áp dụng giải tốt các bạn tập liên quan.

4/5 - (2 bình chọn)